Rubyのtrueとfalse

Rubyのtrueになる時とfalseになる時のメモ false ... false, nil の時 true ... false, nil 以外全てtrue 0 なので、0 はtrueになる。 p 0 ? true : false # => true nil nilはfalse。 p nil ? true : fal…